Projektgruppen

Projektgruppen fortsätter arbetet med utveckling av båthamnen.
Det som i dagsläget ska utföras är röjning efter avverkning. Marken ska planas ut och de stenar som kommunen dumpat ska placeras ut.
Mer information lämnas efter styrelsemötet den 9 april.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2007-10-01, § 288, beslutat att
Rundviks Båtklubb får långtidsupplåtelse på det markområde man ansökt om.
Undertecknad har i uppdrag att upprätta nödiga upplåtelsehandlingar.
Beslutet medger redan nu att båtklubben ( el den man uppdrager detta åt )
kan röja området ytterligare och omhänderta den ved man kan uppbringa från
det av kommunen röjda området.

I tjänsten
Sune Höglander
teknisk chef