Hamnstadgar

Hamnstadgar för Rundviks Båtklubb

§ 1

Båtplatserna i hamnen fördelas av båtklubben / hamnkapten. Varje båtplats är personlig och får inte överlåtas till annan än båtklubben.

§ 2

Det åligger båtklubben, att ordna ett fäste för akterförtöjning: vid flytbrygga med Y-bom, vid annan brygga ett lämpligt fäste (boj) för säker förtöjning så att skada ej uppstår på intilliggande båt.    Respektive fäste bekostas av båtägaren. Vid överlåtelse av båtplats äger innehavaren att i mån av medel återfå inköpskostnaden för Y-bom enligt uppgörelse med båtklubben. Båtklubben bekostar underhåll av bom.

Utsättning och upptagning av Y-bom ombesörjes av båtklubben.

Y-bom utsätts vid första öppet vatten samt upptas vid säsongens slut, dock senast den 15 oktober, av båtklubben

§ 3

Årligen utgår en avgift för varje båtplats i hamnen. Avgiftens storlek fastställs på årsmötet.

§ 4

Båtägare, som ej utnyttjar sin båtplats, äger rätt att genom båtklubbens försorg uthyra båtplatsen.

§ 5

Det åligger varje medlem

att väl förvara sin nyckel till hamnen, grind och kran.
att varsamt handskas med klubbens utrustning, samt rapportera skada till hamnkaptenen.
att ej blockera kran och vagnar för längre tid utan hamnkaptenens medgivande.
att följa anvisningar för uppställningsplats, där då även ingår städning avdensamma.
att hålla sin båt försäkrad när klubbens område och utrustning nyttjas.

§ 6

Det är förbjudet att tömma spillolja, tända eld och lämna brännbara ämnen i hamnen. Sopor, latrin med mera placeras i avsedda behållare.

§ 7

Varje båtägare bör visa nödig hänsyn till varandra och även följa sjövägsreglerna.